Varroakontroll del 1 – IPM strategin (Integrated Pest Control)

Varroa kvalstret är det enskilt största hotet mot biodling – det är de flesta överens om – och om man inte begränsar kvalsternivåerna så brukar de flesta samhällen gå under efter maximalt två år. Den våldsamma utvecklingen beror på kvalstrets snabba exponentiella sätt att föröka sig, se fig nedan. I en tidigare artikel https://dodsbisyssla.com/varroa-kontroll-varroa-management/ har vi gått igenom Varroans biologi och fortplantning och därför nöjer vi oss här med att konstatera att kvalstren föredrar drönarceller vilket är anledningen till att drönarutskärning fungerar så bra. Den explosiva utvecklingen av yngel på våren är också skälet till den ohämmade ökningstakten av Varroa under samma tid.

fig 1. Bins och kvalstrens utveckling. Röd linje visar traditionell behandling med starka syror och svart linje IPM baserad strategi där drönarutskärning är huvudsaklig behandling

.IPM baserad strategi
I en Varroakontroll som baseras på IPM bygger man sin strategi på att hålla koll på kvalsternivån och behandla när det behövs och i första hand med mekaniska metoder. När kemikalier är nödvändig använder man så ofarliga ämnen som möjligt och de starkaste kemikalierna/syrorna endast i nödfall, se fig 2 nedan.

Fig 2. IPM pyramiden. Man börjar med att hålla koll samt använda mekaniska metoder. Kemikalier endast vid behov och så ofarliga metoder som möjligt.

Fast någon kanske undrar vad det är för fel med myrsyra och oxalsyra – de är ju “organiska” syror som använts under många år? Ordet “organisk” låter ju positivt men betyder bara att de förekommer naturligt i växter men betyder inte att de är ofarliga på något sätt. Alla syror är kemikalier och onaturligt i höga doser för bina som dessutom ger besvär till bina i större eller mindre grad – en del direkt i form av döda bin, yngel och ägg och en del i form av sämre överlevnad på längre sikt (1). Dessutom kan man inte använda myrsyra under honungssäsong eftersom den ger smak till honungen vilket innebär att man måste vänta tills slutet augusti början av september innan man gör sin behandling. Då har man många gånger kritiska nivåer av kvalster i kuporna, se fig 1 vilket innebär att samhället redan kan vara dödsdömt samt att tusentals bin är försvagade under säsong med mindre honungsskörd som följd. Dessutom, det är svårt att veta exakt när vinterbina föds och i september kan delar av dem redan ha fötts och ännu fler befinner sig i yngelstadium och är således redan påverkade negativt av kvalstren vilket därmed försvagar samhället inför vintern.
Praktisk applikation: Alla kemikalier stressar bina och både myrsyra och oxalsyra har negativa effekter på bina.

Traditionell varroabehandling med myrsyra i augusti, när kvalstren redan nått kritisk nivå, är som att vänta med att gå till tandläkaren tills hålet blivit så stort att man får rotfylla tanden istället för en liten lagning. Vår strategi gör att kvalstren aldrig hinner bli särskilt många och når därmed inte en nivå som påverkar kolonin negativt och vi behöver som regel heller inte använda myrsyra, som är en stark syra som påverkar bina negativt (1). Oxalsyra blir helt överflödigt och besparar bina en störning mitt i vintern med mindre stress som resultat. Vi ser det som en mer hållbar kvalster strategi där vi inte fyller kuporna med onödiga kemikalier som stör och stressar bina.

Drönarutskärning – hur effektivt är det?
En behandling som inte är tillräckligt effektiv är meningslös oavsett hur “snäll” den är. Så hur effektivt är det med drönarutskärning? I denna artikel (2) har man gjort en teoretisk beräkning av effekten och kommit fram till att 2 utskärningar ger ca 50% effektivitet. Vi kan göra upp till 6 utskärningar innan drönarsäsongen är över och då stiger effektiviteten till goda 85-90%.

I denna studie (3) utförde man 4 st drönarutskärningar under en säsong på ett antal kupor i tre olika bigårdar där man även hade kontrollgrupper som inte fick någon behandling alls, fig 3. Kontrollgrupperna fick olika resultat vid räkning i Oktober (4%, 10% respektive 20%) medan de med drönarutskärning samtliga låg på ca 3% oavsett vilket kvalstertryck som fanns på respektive gård.

Fig 3. Diagram från ref 3 där de utförde drönarutskärning från tre bigårdar. Vit stapel behandling med drönarutskärning och svart är kontroll grupp utan behandling. Inga andra behandlingar användes och enbart drönarutskärning höll nivån runt 3% medan kontrollgrupperna varierade från 4% upp till 20% kvalsternivå efter avslutat test i oktober.

Praktisk applikation: Drönarutskärning är effektivt och håller ner kvalsternivåerna och kan ibland helt eliminera behov av annan behandling.
I nästa del ska vi berätta hur vi gör då vår strategi, utöver 6x drönarutskärning, även innehåller punktbehandling så att Varroan aldrig får chansen att nå kritiska nivåer.

referenser:
1. https://www.beeculture.com/comparing-mite-treatments/
2. https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1481534982440449&disposition=inline
3. Evaluation of Drone Brood Removal for Management of Varroa
destructor (Acari: Varroidae) in Colonies of Apis mellifera
(Hymenoptera: Apidae) in the Northeastern United States

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: