Praktisk Varroa strategi utan starka kemikalier

Varroakontroll del 1 – IPM strategin (Integrated Pest Control)

Varroa kvalstret är det enskilt största hotet mot biodling – det är de flesta överens om – och om man inte begränsar kvalsternivåerna så brukar de flesta samhällen gå under efter maximalt två år. Den våldsamma utvecklingen beror på kvalstrets snabba exponentiella sätt att föröka sig, se fig nedan. I en tidigare artikel https://dodsbisyssla.com/varroa-kontroll-varroa-management/ har vi gått igenom Varroans biologi och fortplantning och därför nöjer vi oss här med att konstatera att kvalstren föredrar drönarceller vilket är anledningen till att drönarutskärning fungerar så bra. Den explosiva utvecklingen av yngel på våren är också skälet till den ohämmade ökningstakten av Varroa under samma tid.

fig 1. Bins och kvalstrens utveckling. Röd linje visar traditionell behandling med starka syror och svart linje IPM baserad strategi där drönarutskärning är huvudsaklig behandling

.IPM baserad strategi
I en Varroakontroll som baseras på IPM bygger man sin strategi på att hålla koll på kvalsternivån och behandla när det behövs och i första hand med mekaniska metoder. När kemikalier är nödvändig använder man så ofarliga ämnen som möjligt och de starkaste kemikalierna/syrorna endast i nödfall, se fig 2 nedan.

Fig 2. IPM pyramiden. Man börjar med att hålla koll samt använda mekaniska metoder. Kemikalier endast vid behov och så ofarliga metoder som möjligt.

Fast någon kanske undrar vad det är för fel med myrsyra och oxalsyra – de är ju “organiska” syror som använts under många år? Ordet “organisk” låter ju positivt men betyder bara att de förekommer naturligt i växter men betyder inte att de är ofarliga på något sätt. Alla syror är kemikalier och onaturligt i höga doser för bina som dessutom ger besvär till bina i större eller mindre grad – en del direkt i form av döda bin, yngel och ägg och en del i form av sämre överlevnad på längre sikt (1). Dessutom kan man inte använda myrsyra under honungssäsong eftersom den ger smak till honungen vilket innebär att man måste vänta tills slutet augusti början av september innan man gör sin behandling. Då har man många gånger kritiska nivåer av kvalster i kuporna, se fig 1 vilket innebär att samhället redan kan vara dödsdömt samt att tusentals bin är försvagade under säsong med mindre honungsskörd som följd. Dessutom, det är svårt att veta exakt när vinterbina föds och i september kan delar av dem redan ha fötts och ännu fler befinner sig i yngelstadium och är således redan påverkade negativt av kvalstren vilket därmed försvagar samhället inför vintern.
Praktisk applikation: Alla kemikalier stressar bina och både myrsyra och oxalsyra har negativa effekter på bina.

Traditionell varroabehandling med myrsyra i augusti, när kvalstren redan nått kritisk nivå, är som att vänta med att gå till tandläkaren tills hålet blivit så stort att man får rotfylla tanden istället för en liten lagning. Vår strategi gör att kvalstren aldrig hinner bli särskilt många och når därmed inte en nivå som påverkar kolonin negativt och vi behöver som regel heller inte använda myrsyra, som är en stark syra som påverkar bina negativt (1). Oxalsyra blir helt överflödigt och besparar bina en störning mitt i vintern med mindre stress som resultat. Vi ser det som en mer hållbar kvalster strategi där vi inte fyller kuporna med onödiga kemikalier som stör och stressar bina.

Drönarutskärning – hur effektivt är det?
En behandling som inte är tillräckligt effektiv är meningslös oavsett hur “snäll” den är. Så hur effektivt är det med drönarutskärning? I denna artikel (2) har man gjort en teoretisk beräkning av effekten och kommit fram till att 2 utskärningar ger ca 50% effektivitet. Vi kan göra upp till 6 utskärningar innan drönarsäsongen är över och då stiger effektiviteten till goda 85-90%.

I denna studie (3) utförde man 4 st drönarutskärningar under en säsong på ett antal kupor i tre olika bigårdar där man även hade kontrollgrupper som inte fick någon behandling alls, fig 3. Kontrollgrupperna fick olika resultat vid räkning i Oktober (4%, 10% respektive 20%) medan de med drönarutskärning samtliga låg på ca 3% oavsett vilket kvalstertryck som fanns på respektive gård.

Fig 3. Diagram från ref 3 där de utförde drönarutskärning från tre bigårdar. Vit stapel behandling med drönarutskärning och svart är kontroll grupp utan behandling. Inga andra behandlingar användes och enbart drönarutskärning höll nivån runt 3% medan kontrollgrupperna varierade från 4% upp till 20% kvalsternivå efter avslutat test i oktober.

Praktisk applikation: Drönarutskärning är effektivt och håller ner kvalsternivåerna och kan ibland helt eliminera behov av annan behandling.
I nästa del ska vi berätta hur vi gör då vår strategi, utöver 6x drönarutskärning, även innehåller punktbehandling så att Varroan aldrig får chansen att nå kritiska nivåer.

referenser:
1. https://www.beeculture.com/comparing-mite-treatments/
2. https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1481534982440449&disposition=inline
3. Evaluation of Drone Brood Removal for Management of Varroa
destructor (Acari: Varroidae) in Colonies of Apis mellifera
(Hymenoptera: Apidae) in the Northeastern United States

Share this:

Varroa kontroll del 2

I del 1 gavs lite bakgrund till hur Varroan förökar sig och varför drönarutskärning kan vara effektivt om den utförs på rätt sätt.
Här kommer vi beskriva hur vi gör rent praktiskt.

Så fort bina börjar flyga regelbundet, dvs när dagstemperturerna börjar passera 10 grader, så sätter vi in Varroabrickorna och kontrollerar nedfallet varje vecka. Vårt tröskelvärde är 15 nedfall per vecka vilket motsvarar 150-200 kvalster i kupan. Vår strategi bygger på att aldrig ha fler än detta antal eftersom den nivån inte ställer till problem för kolonin. Lyckas vi hålla den nivån vid invintring behövs ingen behandling alls eftersom avsaknad av yngel gör att Varroan inte kan föröka sig under vintern

Vanligtvis får vi en långsam ökning under mars-april men nivån brukar hålla sig under tröskelvärdet och isf gör vi ingenting till dess kvalsterfällan (3 delad drönarram, se fig 1) är på plats.

Fig 1. tredelad ram utan vax

I slutet på april sätts ramen in i den övre yngellådan bredvid sista yngelramen varvid vi skär ut en del varje vecka. De första två veckorna skär vi bort nybyggt vax och from tredje veckan brukar det finnas täckta drönarceller som skärs ut. Vi skär hela tiden ut en tredjedel och på så vis erbjuds kvalstren hela tiden öppna celler med drönarlarver, se nedan hur processen ser ut (fig 2,3).

Fig 2. Första veckorna skärs nybyggt vax bort
Fig 3. from tredje veckan skärs en del med täckta celler ut. Där gömmer sig de flesta kvalster

De utskurna delarna läggs i frysen så dör kvalstren snabbt, man kan därefter öppna cellerna och räkna antal kvalster som fångats.
I slutet av juni avtar drönarproduktionen och bina slutar att bygga drönarceller, de brukar då lägga honung eller bygga arbeterceller vilket visar att det är dags att ta bort kvalsterfällorna. Man måste vara noga med att skära ut de täckt delarna varje vecka för om man glömmer och de får chansen att krypa ut har vi skapat en varroabomb.
Så här dags brukar nedfallet, som vi givetvis kontrollerar under behandlingstiden, ha gått ner till nära noll och vi har således nästan ingen Varroa alls i kuporna. Kvalstren kommer fortsätta att föröka sig i arbetarcellerna men där går det betydligt långsammare och i många fall behövs därför inga fler behandlingar alls. Vi fortsätter givetvis att kontrollera nedfallet, veckovis eller varannan vecka, och så länge nedfallet ligger under tröskelvärdet gör vi ingenting.
Skulle vi hamna i en situation där vi kommer över tröskelvärdet gör vi en mjölksyra behandling med 15% syra som sprayas på med en vanlig blomspruta. Eftersom Kvalstren mestadels sitter på ambina räcker vanligtvis en behandling av yngelramarna men om nivån fortfarande är hög efter en vecka kan vi upprepa behandlingen.

Om nivån ligger under tröskelvärdet när vi kommer in i september och det är dags för invintring gör vi ingen annan behandling alls eftersom det är onödigt. Orsaken är att har vi bara 150 kvalster i September kan nivån inte nå kritiskt värde (5% vilket motsvarar ungefär 500 kvalster) på det lilla yngel som sätts under september-mars.
Vi har använt denna strategi under 6-8 år och använt myrsyra på totalt 3 samhällen av drygt 50 och helt slutat med oxalsyra sedan 4-5 år. Vi har inte förlorat ett enda samhälle pga Varroa, endast någon drottning som gått förlorad eller blivit infertila.